Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności strony SPZOZ w Wieluniu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SPZOZ w Wieluniu.Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-10Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-xx-xx

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bartłomiej Kotala

E-mail: b.kotala@szpital-wielun.pl

Telefon: 438406820

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor SPZOZ w Wieluniu

Adres: ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń

E-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl

Telefon: 438406800

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dokumenty do pobrania:
Wniosek o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pobierz