INFORMACJE DLA PACJENTA

Przyjęcie do szpitala

Przyjęcia planowe do szpitala odbywają się w dni robocze w godzinach: 8:30 - 15:00 w oddziałach, których dotyczy dane skierowanie.

Zgłaszając się do przyjęcia pacjent powinien posiadać:

  • skierowanie do szpitala
  • dokument stwierdzający tożsamość
  • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego (np. aktualny druk RMUA)
    lub inny dokument potwierdzający prawo pacjenta do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • karty informacyjne dotyczące poprzednich okresów leczenia
  • wyniki zleconych badań diagnostycznych

Posiadanie w/w dokumentów nie dotyczy pacjentów przyjętych do Szpitala w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Dokumenty te pacjent lub osoby bliskie są zobowiązani dostarczyć niezwłocznie po ustaniu przeszkód.

Pacjent nie posiadający obywatelstwa polskiego:

Pacjent nie posiadający obywatelstwa polskiego, będący obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej powinien posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub ważny w dniu przyjęcia Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ albo poświadczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych na podstawie przepisów o koordynacji.

Pacjenci nie posiadający prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym cudzoziemcy z państw nie należących do Unii Europejskiej sami pokrywają koszty leczenia. Szpital może uzależnić przyjęcie pacjenta od uiszczenia zaliczki na poczet kosztów leczenia, z wyjątkiem przypadków nagłych zagrożenia życia i zdrowia.

Depozyt

W Izbie Przyjęć znajduje się depozyt Szpitala. W depozycie Szpitala należy złożyć za pokwitowaniem odzież i obuwie wyjściowe oraz wszelkie przedmioty wartościowe (np. biżuterię, pieniądze). Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta, nie przekazane do depozytu Szpitala.