INWESTYCJE

Inwestycje realizowane w SPZOZ w Wieluniu

Zapraszamy do zapoznania się z inwestycjami obecnie realizowanymi oraz już wykonanymi w SPZOZ w Wieluniu.
Inwestycje:

Zakup aparatury medycznej i wyposażenia oraz przebudowa części pomieszczeń SOR w Wieluniu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 pn. ” Zakup aparatury medycznej i wyposażenia oraz przebudowa części pomieszczeń SOR w Wieluniu”

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług medycznych. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń medycznych poprzez kompleksowe leczenie pacjentów. Zakup aparatury medycznej i wyposażenia oraz przebudowa pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego są niezbędne do podwyższenia standardu świadczonych usług medycznych oraz znacząco usprawnią proces diagnozowania i leczenia.

Planowane efekty:

  • podniesienie jakości świadczonych usług medycznych,
  • zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych,
  • skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie,
  • podniesienie standardu diagnostyki,
  • zapewnienie pacjentom warunków pobytu na jak najwyższym poziomie,
  • poprawę obsługi pacjentów,
  • poprawę stanu infrastruktury technicznej szpitala,
  • wzrost atrakcyjności placówki jako miejsca ratowania życia i zdrowia,
  • poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów województwa łódzkiego poprzez zwiększenie zakresu rzeczowego funkcjonowania SOR o sprzęt i aparaturę medyczną,
  • podniesienie skuteczności działań w stanach zagrożenia zdrowia i osiągnięcie standardów działania obowiązujących w państwach Unii Europejskiej.

Wartość projektu: 14 533 040,01 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 5 787 989,10 PLNdofinansowanie logotypy
dofinansowanie logotypy
dofinansowanie logotypy

W przypadku wykrycia nieprawidłowości związanych z projektem bardzo prosimy o zgłoszenie zaistniałej sytuacji pod adresem:

Zgłaszanie nieprawidłowości w związku z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Dofinansowanie ze Środków Funduszu Przeciwdziałania Covid - Zakup ucyfrowionego aparatu RTG - 1 szt. dla Pracowni Rentgenodiagnostyki

dofinansowanie logotypy

„Unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów medycznych oraz odprowadzenie ścieków szpitalnych powstałych w SPZOZ w Wieluniu w czasie epidemii SARS-Cov-19 w okresie 01.01.2022– 30.04.22 r."


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu informuje o zrealizowaniu zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

Nazwa zadania: „Unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów medycznych oraz odprowadzenie ścieków szpitalnych powstałych w SPZOZ w Wieluniu w czasie epidemii SARS-Cov-19 w okresie 01.01.2022– 30.04.22 r."

Koszt całkowity realizacji zadania brutto: 194.643,06 zł

W tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 192.256,00 zł

Zakres projektu obejmuje: unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów medycznych z grupy 18 01 03* w ilości 27 466 kg oraz zobojętnienie (zdezynfekowanie) i odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej ścieków szpitalnych w ilości 4 224 m3 powstałych w SPZOZ w Wieluniu w czasie epidemii SARS-Cov-19.

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl

dofinansowanie logotypy
Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki
oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2 wywyłującym chorobę COVID-19.

dofinansowanie logotypy
Dostosowanie pomieszczeń Zakładu Rentgenodiagnostyki dla dodatkowej Pracowni Tomografii Komputerowej
- w związku z Covid-19

dofinansowanie logotypy
Działanie 7.1.2. - pn. "Wdrożenie e-usług w SPZOZ w Wieluniu"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, działanie 7.1.2. - pn. "Wdrożenie e-usług w SPZOZ w Wieluniu"

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług medycznych. Realizacja projektu wpłynie na podwyższenie standardu świadczonych usług medycznych oraz znacząco usprawni proces diagnozowania i leczenia. Planowane efekty:

podniesienie jakości świadczonych usług medycznych,

zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych,

skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie,

podniesienie standardu diagnostyki,

zapewnienie pacjentom warunków pobytu na jak najwyższym poziomie,

poprawę obsługi pacjentów,

poprawę stanu infrastruktury technicznej szpitala,

wzrost atrakcyjności placówki jako miejsca ratowania życia i zdrowia,

poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów województwa łódzkiego

podniesienie skuteczności działań w stanach zagrożenia zdrowia i osiągnięcie standardów działania obowiązujących w państwach Unii Europejskiej.

Wartość projektu: 3 778 200,00 PLN; Dofinansowanie projektu z UE: 2 573 970,00 PLN

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, jako beneficjent projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pn. "Wdrożenie e-usług w SPZOZ w Wieluniu" informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą.

Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź


lub drogą elektroniczną, za pomocą formularza poniżej

Zgłoszenie podejrzenia popełnienia lub wystąpienia oszustwa lub nadużycia finansowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - formularz zgłoszeniowy

unia europejska dofinansowanie logotypy


unia europejska dofinansowanie logotypy
Zakup sprzętu i aparatury medycznej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

dofinansowanie logotypy

"Unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów medycznych powstałych w SPZOZ w Wieluniu w czasie epidemii SARS-Cov-19 w okresie 01.02.2021 r. 31.03.21 r."


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu informuje o zrealizowaniu zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

Nazwa zadania:Unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów medycznych powstałych w SPZOZ w Wieluniu w czasie epidemii SARS-Cov-19 w okresie 01.02.2021 r. ? 31.03.21 r."

Koszt całkowity realizacji zadania brutto: 74.084,70 zł

W tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 51.317,00 zł

Zakres projektu obejmuje: unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów medycznych z grupy 18 01 03* w ilości 11 486 kg powstałych w SPZOZ w Wieluniu w czasie epidemii SARS-Cov-19.

Link do strony: http://www.zainwestujwekologie.pl

dofinansowanie logotypy